Phương pháp Montessori    

     

Phương pháp truyền thống

 

   Dựa trên sự phát triển của đứa trẻ

   Dựa vào việc chuyển giao chương trình quốc gia

   Trẻ là trung tâm

   Giáo viên sẽ là trung tâm

   Lớp học không phân độ tuổi là môi trường xã hội “tự nhiên” để thúc đẩy sự phát triển

   Lớp cùng nhóm tuổi

   Trẻ tự học bằng các học cụ chuẩn bị đặc biệt

   Trẻ được giáo viên dạy


   Tôn trọng sự tự do của trẻ, trẻ sẽ là người tự khám phá, tự chơi và tự học. Mỗi trẻ sẽ là cá nhân độc lập về nhận thức và tính cách.

 

   Trẻ tiếp nhận tri thức một cách bị động, nhận thức của trẻ là do giao viên áp đặt. Trẻ sẽ khó có khả năng phát triển tính sáng tạo, độc lập tự chủ

   Trẻ em làm theo sở thích và học theo tốc độ riêng của mình sẽ giúp trẻ làm việc trong thời gian dài mà không bị ngắt quãng. Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong lớp học

   Trẻ cùng học một chương trình giống nhau cùng tại một thời điểm và học theo một khung thời gian định trước, không quan tâm đến sở thích. Mỗi cá nhân trẻ sẽ bị ảnh hưởng tới tiến trình của cả lớp

   Giáo viên chỉ là người quan sát, hướng dẫn, tôn trọng sự tự do của trẻ, chỉ tham gia khi trẻ có những hành động không theo chuẩn mực đạo đức

   Giáo viên sẽ áp đặt quan niệm của mình lên một nhóm trẻ

   Môi trường & Phương pháp khuyến khích tự kỷ luật

   Giáo viên hành động như là người thi hành chính của kỷ luật

   Trẻ tự khám phá các khái niện dưới sự hướng dẫn của giáo viên

   Giáo viên là người khám phá khái niệm

   Trẻ em tăng cường học tập bằng cách lặp đi lặp lại và cảm giác thành công

   Học tập được củng cố bên ngoài bằng cách lặp lại và phần thưởng

   Trẻ được phép lựa chọn nơi làm việc của mình nhưng không làm phiền người khác

   Trẻ thường được chỉ định ghế riêng

   Khuyến khích trẻ làm việc theo nhóm

  Khuyến khích tham gia, ngồi yên và lắng nghe trong các buổi nhóm

  Chương trình tổ chức học tập chăm sóc bản thân và môi trường

   Ít nhấn mạnh vào hướng dẫn tự chăm sóc

   Tổ chức khuyến khích trẻ em dạy và giúp đỡ lẫn nhau

   Hầu hết các giảng dạy do giáo viên thực hiện